Modelovanie a generovanie softvérových systémov

Ciele
 1. Oboznámiť sa s organizáciou cvičení v predmete Modelovanie a generovanie softvérových architektúr.
 2. Oboznámiť sa so základnými pojmami a princípmi v oblasti modelovania a generovania softvérových systémov.
 3. Oboznámiť sa so zadaním, ktoré je riešené priebežne v predmete Modelovanie a generovanie softvérových architektúr.
 4. Oboznámiť sa so základnou štruktúrou projektov potrebných pre predmet.
Úvod

  Predstavme si základné pojmy a princípy modelovania a generovania softvérových systémov. Nasledujúci obrázok porovnáva jednotlivé prístupy používané pri realizácii softvérových systémov.
  Obr.: Porovnanie prístupov používaných pri realizácii softvérových systémov
  Systémy sú pri generatívnom programovaní zostavené z viacerých kódov rôzneho charakteru.
  Obr.: Architektúra systémov vytvorených generatívnym procesom
  Základná architektúra nástroja pre podporu generovania softvérových systémov, ktorý bude vytváraný na cvičení, je zobrazená na nasledujúcom obrázku.
  Obr.: Základná architektúra nástroja pre podporu generovania softvérových systémov
Postup
 1. Oboznámte sa s organizáciou cvičení predmetu Modelovanie a generovanie softvérových architektúr. Na tom istom mieste nájdete aj informácie o zadaní, ktoré bude na tomto predmete riešené priebežne.
 2. Úloha: Preštudujte si informácie uvedené v úvode tohto modulu.


  Pošli
 3. Pre potreby generovania systému budeme používať nasledovnú štruktúru projektov:
  • MaGSA - hlavný projekt, obsahuje tri moduly (podprojekty):
   • magsa-generator - zdrojový kód generátora, ktorého implementácia je cieľom týchto cvičení,
   • magsa-framework - univerzálny kód,
   • magsa-application - projekt obsahujúci vygenerované zdrojové kódy (vygenerovaná aplikácia).

  Môžete použiť vytvorenú projektovú štruktúru projects.zip vytvorenú pomocou nástroja Maven. Projekt je možné otvoriť vo vývojových prostrediach s podporou Maven.
  Poznámka: Balík je potrebné stiahnuť, rozbaliť a následne otvoriť v zodpovedajúcom vývojovom prostredí.
  Úloha: Vyskúšajte otvoriť a skompilovať projekt vo vývojovom prostredí.
  Poznámka: Zatiaľ čo Netbeans obsahuje Maven vo svojej inštalácii, pre IntelliJ Idea, musíte Maven nainštalovať samostatne. Nezabudnite pritom správne nastaviť premennú prostredia M2_HOME.


  Pošli
 4. Úloha: Oboznámte sa s univerzálnym kódom, ktorý predstavuje nevariabilnú časť riešenia nezávislú od výslednej konfigurácie produktu.


  Pošli
  V našom prípade to bude rámec, ktorý je nezávislý od cieľovej domény entít. Bude použitý pre oblasť personalistiky rovnako ako pre potreby bankovníctva. Zdrojové kódy v projekte magsa-framework obsahujú nasledujúce triedy:
  • Entity - predstavuje abstraktnú entitu. Od tejto triedy budú dediť všetky triedy entít. Spoločnou vlastnosťou je existencia identifikátora entity.
  • CRUDDao - rozhranie definuje základné operácie pre prácu s perzistentným úložiskom pre entity (Data Access Object): vytvorenie - create, zmenu - edit, odstránenie - remove, vyhľadanie na základe identifikátora - find, získanie entít konkrétneho typu - selectAll. Toto rozhranie umožňuje vďaka špecifikácii služieb oddeliť prácu s úložiskom údajov od vyšších vrstiev (aplikačná, prezentačná).
  • CRUDDaoImpl - abstraktná trieda implementujúca všeobecnú funkčnosť práce s relačnou databázou prostredníctvom JDBC a je základnou doménovo nezávislou implementáciou rozhrania CRUDDao.
  • ConnectionPool - definuje operácie používané DAO (Database Access Object) objektmi pre získanie a uvoľnenie spojenia na databázu.
  • Utilities - obsahuje všeobecne používané statické metódy (napr. načítanie riadku z konzoly).
  • ApplicationException a ValidatorException - triedy výnimiek.
  • FormDialog, TableDialog - abstraktné triedy dialógov používateľského rozhrania so všeobecnou funkčnosťou pre formuláre a dialógy zobrazujúce entity.
  Štruktúra uvedených tried je zobrazená na nasledujúcom obrázku.
  Obr.: Štruktúra tried všeobecného kódu modulu magsa-framework
  Úloha: Všeobecný kód sa nachádza v module magsa-framework. Preštudujte si triedy v tomto module.


  Pošli
 5. Úloha: Preštudujte si literatúru uvedenú v sekcii Zdroje.


  Pošli
 6. Vymažte súbory z disku a zrušte všetky vami vytvorené nastavenia vo vývojovom prostredí!
Zdroje
 1. Zdrojové kódy:
 2. Metaprogramovanie:
 3. Generatívne programovanie
  • K. Czarnecki, U. Eisenecker. Generative Programming: Methods, Tools, and Applications. Addison-Wesley, 2000, 832 p. ISBN 0201309777.
 4. Jazyky všeobecného použitia vs. doménovo-špecifické jazyky
  • M. Mernik, J. Heering, A. M. Sloane: When and how to develop domain-specific languages. ACM Computing Surveys, 37(4):316–344, 2005.
  • M. Fowler: Domain Specific Languages. Addison-Wesley Professional (2010), 640 p., ISBN 0321712943.
 5. Modelom riadený vývoj softvéru (MDSD)
  • T. Stahl, M. Voelter: Model-Driven Software Development: Technology, Engineering, Management. Wiley, 2006, 444 p. ISBN 0470025700.
 6. Modely vs. programy
  • J. Greenfield, K. Short, S. Cook, S. Kent: Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools. Wiley, 2004, 500 p. ISBN 0471202843.
 7. Softvérová architektúra
  • L. Bass, P. Clements, R. Kazman: Software Architecture in Practice, Second Edition. Addison Wesley, 2003. 560 p. ISBN 0-321-15495-9.
  • J. Bosch: Design and Use of Software Architectures. Addison-Wesley, 2000. 368 p. ISBN 0201674947.
 8. DRY princíp (Don't repeat yourself)
  • A. Hunt, D. Thomas: The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master. Addison-Wesley Professional, 1999. 352 p. ISBN 978-0201616224.
Doplňujúce zdroje
 1. Viac o nástroji Maven.
 2. Inštalácia Maven pod MS Windows
 3. Maven v jednotlivých vývojových prostrediach:
comments powered by Disqus