Informácie o predmete

Vyučujúci

Garant:

Prednášajúci:

Cvičiaci:

Cieľ predmetu

Získanie poznatkov o princípoch objektovo orientovaného programovania.

Osvojenie si programátorských zručností pri objektovo orientovanom návrhu a implementácii softvérových systémov použitím objektovo orientovaných programovacích jazykov a návrhových vzorov.

Odporúčaná literatúra

Objektovo orientované princípy:

Jazyk Java:

Jazyk C#:

Jazyk C++:

Návrhové vzory:

Modelovanie v jazyku UML:

Tutoriály:

Hodnotenie predmetu

Celkové hodnotenie predmetu sa skladá z hodnotenia skúšky a z hodnotenia výsledkov dosahovaných počas semestra na cvičeniach (zápočet) podľa nasledujúcej schémy:

  • Zápočet - 40 bodov (min. 21)
    • Povinná účasť na prednáškach a cvičeniach. Povinné vypracovanie všetkých zadaní.
  • Skúška - 60 bodov (min. 31)
    • Vykonanie praktickej (programovanie) a teoretickej (test) časti skúšky. Obidve časti sú povinnou súčasťou pre absolvovanie skúšky. Skúšku je možné absolvovať len po získaní zápočtu.
  • Celkové hodnotenie - 100 bodov (min. 51)

Podmienky pre získanie zápočtu opakujúcimi študentmi

  • Ak študent už získal zápočet v predchádzajúcom školskom roku a neabsolvoval skúšku, je mu možné udeliť (uznať) minimálny zápočet v tomto školskom roku (21 bodov). Študent vtedy nemusí navštevovať prednášky, cvičenia a opätovne odovzdávať zadania. O uznaní zápočtu rozhoduje prednášajúci, ktorému študent odošle žiadosť e-mailom. V prípade, že študent chce získať nový zápočet, musí predmet absolvovať opätovne (pozri nasledujúci bod).
  • Ak študent v predchádzajúcom roku nezískal zápočet (alebo chce získať zápočet ešte raz), musí opätovne absolvovať predmet v tomto školskom roku. Študent vtedy musí byť evidovaný niektorým z cvičiacich, musí vypracovať a v riadnych termínoch odovzdať všetky zadania tak, aby splnil bodové podmienky pre udelenie zápočtu. Na bežných cvičeniach nemusí byť prítomný, s výnimkou cvičenia, kedy sa preberá a hodnotí druhé zadanie.

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.