Osnova kurzu

Zoznam prednášok a cvičení

t. Prednáška Cvičenie
1

Zoznam tém:

jednoduché údajové typy, premenné, priradenie, štandardný vstup a výstup, formátovací reťazec, výrazy, operátory, preklad a spustenie programu, definícia, deklarácia, main(), stdio.h, komentáre, cast operátor, rozsah platnosti premenných (lokálna, globálna)

Prejsť na prednášku

Farewell Karel the Robot

riešenie komplexnejších príkladov s robotom Karlom, preklad programov pomocou prekladača gcc

Prejsť na cvičenie

2

Zoznam tém:

indexovanie prvkov poľa, deklarácia, definícia a inicializácia poľa, zmena obsahu poľa, prechod poľom, cyklus for, zistenie veľkosti poľa, pole ako parameter funkcie

Prejsť na prednášku

Tvorba jednoduchých funkcií

tvorba jednoduchých funkcií a algoritmov, dialóg s používateľom, formátovanie vstupu a výstupu, presmerovanie vstupu, zoznámenie sa s prostredím NetBeans, generovanie náhodných čísiel

Prejsť na cvičenie

3

Zoznam tém:

Reťazce znakov, string.h, kopírovanie, spájanie, porovnávanie reťazcov, vyhľadávanie v reťazci (znaku a iného reťazca), dĺžka reťazca, ssprintf(), sscanf(), parametre z príkazového riadku

Prejsť na prednášku

Project Under Version Control

základy práce s VCS git, základy práce so systémom na správu projektov GitLab

Prejsť na cvičenie

4

Zoznam tém:

funkcie s parametrami (vstupné, výstupné a vstupno-výstupné), funkcie vracajúce hodnotu, modulárne programovanie, rozsah platnosti premenných (lokálna, globálna), rekurzia, switch, stdlib.h, math.h

Prejsť na prednášku

Translating Texts

úlohy zamerané na prácu s poliami (najmenší/najväčší prvok, výskyt prvku, kopírovanie časti poľa, usporiadanie prvkov poľa, porovnanie dvoch polí, logik, …)

Prejsť na cvičenie

5

Zoznam tém:

funkcie s parametrami (vstupné, výstupné a vstupno-výstupné), funkcie vracajúce hodnotu, modulárne programovanie, rozsah platnosti premenných (lokálna, globálna), rekurzia, switch, stdlib.h, math.h

Prejsť na prednášku

Práca s poliami

tvorba funkcií s parametrami, funkcie vracajúce hodnotu, rekurzívne funkcie

Prejsť na cvičenie

6

Zoznam tém:

Ladenie a testovanie programov: krokovanie, bod prerušenia (breakpoint), glassbox testovanie, blackbox testovanie, unit testing, knižnica cunit, assert.h

Prejsť na prednášku

Problem set #2 - Hangman

7

Zoznam tém:

Dynamická správa pamäte: alokácia, uvoľňovanie a realokácia pamäte (realloc), NULL, odovzdávanie parametrov referenciou, operátory &, *, ** (smerníková aritmetika), funkcie na prácu s pamäťou z knižnice string.h, memory leak

Prejsť na prednášku

Problem set #2 - Hangman

8

Zoznam tém:

Dvojrozmerné a viacrozmerné pole: deklarácia a definícia, indexovanie prvkov, pole ako parameter, príklady využitia dvoj a viacrozmerných polí

Prejsť na prednášku

Advanced String Operations

dynamická alokácia pamäte, funkcie concat(), rtrim(), ltrim(), trim

Prejsť na cvičenie

9

Zoznam tém:

štruktúrovaný údajový typ (struct), typ vymenovaný (enum) a používateľom definovaný typ (typedef)

Prejsť na prednášku

Problem set #3 - Sokoban I.

10

Zoznam tém:

Dynamické údajové typy: zoznam (jednosmerný a obojsmerný), slovník (hash tabuľka), strom

Prejsť na prednášku

Bomber!

predstavenie knižnice pomocou vytvorenia jednoduchej hry bombardér, typ bool

Prejsť na cvičenie

11

Zoznam tém:

textové a binárne súbory, čítanie a zápis jednoduchých a štruktúrovaných typov, čítanie/zápis po blokoch vs po znakoch, zmena kurzora pri čítaní súboru, funkcie fopen(), fclose(), feof(), fread(), fwrite(), fprintf(), fscanf(), ftell(), EOF

Prejsť na prednášku

Problem set #3 - Sokoban II.

vytvorenie jednosmerného spojkového zoznamu z levelov načítaných zo súboru, výber (vyhľadanie) súboru podľa hesla

12

Zoznam tém:

makrá, ternárny operátor, ctype.h, konštanty (makro vs. const vs enumeračný typ), podmienený preklad

Problem set #3 - Sokoban II.

vytvorenie jednosmerného spojkového zoznamu z levelov načítaných zo súboru, výber (vyhľadanie) súboru podľa hesla

13

Zoznam tém:

strtok(), tipy a triky pre efektívne programovanie, zložitosť algoritmov, time.h, lokalizácia programov, práca so stderr

Prejsť na prednášku

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.