Osnova kurzu

Zoznam prednášok a cvičení

t. Prednáška Cvičenie Zadanie
1

Zoznam tém:

jednoduché údajové typy, premenné, priradenie, štandardný vstup a výstup, formátovací reťazec, výrazy, operátory, preklad a spustenie programu, definícia, deklarácia, main(), stdio.h, komentáre, cast operátor, rozsah platnosti premenných (lokálna, globálna)

Prejsť na prednášku

First Steps with C Language

Štandardný vstup a výstup, premenné, aritmetické výrazy, prvá herná pecka Uhádni číslo, ktoré si myslím.

Prejsť na cvičenie

Problem Set 0: The Environment

Príprava a konfigurácia prostredia pre vývoj programov v jazyku C.

Prejsť na zadanie

2

Zoznam tém:

práca s poliami, indexovanie prvkov, deklarácia, inicializácia poľa, zmena obsahu poľa, prechod poľom, vyhľadávanie v poli, cyklus for, zistenie veľkosti poľa, pole ako parameter funkcie

Prejsť na prednášku

Project Under Version Control

základy práce s VCS git, základy práce so systémom na správu projektov GitLab

Prejsť na cvičenie

Problem Set 1: Problem Set 1

Prejsť na zadanie

3

Zoznam tém:

triedenie polí, reťazce

Prejsť na prednášku

Debugging

základy práce s nástrojom cgdb, ladenie programov

Prejsť na cvičenie

4

Zoznam tém:

štruktúrované údajové typy

Prejsť na prednášku

Translating Texts

precvičovanie práce s poliami znakov (reťazcami)

Prejsť na cvičenie

Problem Set 2: Tesco

Prejsť na zadanie

5

Zoznam tém:

vyhľadávanie nad poľom štruktúr, modulárne programovanie, úvod do dvojrozmerných polí

Prejsť na prednášku

Introduction to Modular Programming

make, Makefile

Prejsť na cvičenie

Problem Set 3: Hangman

Prejsť na zadanie

6

Zoznam tém:

2D polia, prechod poľom, identifikácia prvkov v poli, čítanie a zápis do 2D poľa, hranice poľa, 2D pole ako parameter funkcie, viacrozmerné polia

Prejsť na prednášku

Sorting Structure Data Types

triedenie štruktúrovaných údajových typov

Prejsť na cvičenie

7

Zoznam tém:

dynamická správa pamäte, alokácia pamäte, uvoľnenie pamäte, memory leak, valgrind

Prejsť na prednášku

Test Driven Development

vývoj riadený testami, black-box testing

Prejsť na cvičenie

Problem Set 4: K

Vytvorte variáciu hry 2048 s názvom K.

Prejsť na zadanie

8

Zoznam tém:

pravouhlé pole, zubaté pole, pole smerníkov

Prejsť na prednášku

Valgrind

identifikácia únikov v pamäti, základy práce s nástrojom valgrind

Prejsť na cvičenie

9

Zoznam tém:

úvod do dynamických údajových typov, spojkový zoznam, CRUD

Prejsť na prednášku

Bomber, part I.

úvod do práce s knižnicou curses

Prejsť na cvičenie

10

Zoznam tém:

obojsmerný spojkový zoznam, stromy

Prejsť na prednášku

Bomber, part II.

odchytávanie stlačených kláves pomocou knižnice curses

Prejsť na cvičenie

Problem Set 5: Top Secret

Prejsť na zadanie

11

Zoznam tém:

iteračné a rekurzívne algorimty, rekurzívne prehľadávanie stromov

Linked List

načítavanie a ukladanie údajov do súboru, reprezentácia údajov v pamäti vo forme jednosmerného spájaného zoznamu

12

Zoznam tém:

čítanie a zápis do súborov, textové a binárne súbory

Prejsť na prednášku

Anketa

prieskum medzi študentmi ohľadom predmetu

Prejsť na cvičenie

13

Zoznam tém:

preprocessor, enumeračné typy, makrá

Prejsť na prednášku

zápočty

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.