Informácie ku predmetu Programovanie

Podmienky pre získanie zápočtu

  1. Ani jedna neospravedlnená neúčasť.
  2. Maximálne 3 ospravedlnené neúčasti - spôsob náhrady určí cvičiaci.
  3. Získanie aspoň 11 z 20 možných bodov za cvičenia.
  4. Body je možné získať vypracovaním dostatočného počtu zadaní - teda tak, aby súčet získaných bodov dosiahol min. 21. (Povzbudzujeme vás však pracovať na každom zadaní, nakoľko zadania predstavujú potrebný podklad pre zvládnutíe záverečnej skúšky).

Podmienky pre získanie zápočtu opakujúcimi študentmi

  1. V prípade, že študent v predchádzajúcom roku zápočet získal, ale neurobil skúšku, je možné uznať len minimálny zápočet (21 bodov). Študent v tomto prípade nie je povinný navštevovať prednášky, cvičenia alebo opätovne odovzdávať zadania. Musí sa však rozhodnúť do konca druhého týždňa!
  2. V prípade, že študent v predchádzajúcom roku zápočet nezískal, pre jeho získanie musí splniť rovnaké podmienky, aké sú stanovené pre ostatných (neopakujúcich) študentov na tento rok. To znamená, že študent musí znova vypracovať potrebné zadania. Nemusí však navštevovať cvičenia a prednášky z predmetu.

Ak študent nemá záujem získať zápočet, stačí ...

Použité zdroje

Pri príprave aktuálnej podoby kurzu sme sa inšpirovali mnohými zdrojmi. Tie, ktoré nás počas prípravy ovplyvnili najviac, sú:

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.