Week 8

Regular Expressions

Intermezzo

Upozornenie: 
 • vypnúť všetko prehrávanie hudby
 • zapnúť nahrávanie
 • zapnúť virtual
 • zapnúť vo virtuale sli.do

Motivácia

 • (slide) Predstavte si situáciu, že pracujete na nejakom mocnom zadaní, kde je jedna z jeho úloh znie: Vytvorte funkciu check_email(char* email), ktorá vráti true v prípade, ak emailová adresa použitá ako parameter funkcie predstavuje platnú emailovú adresu alebo false, keď nie. Ako by ste postupovali? Čo by ste kontrolovali?
 • Tvorba validátorov alebo parserov (rozpoznávačov) je v programovaní veľmi častá. A ako vidíte, rozhodne nie je priamočiara a jednoduchá. Stále je možné nájsť spôsob, ktorým bude možné porušiť niektorú podmienku alebo pravidlo a teda znefunkčniť samotný validátor.
 • (slide) Práve na tento účel boli vymyslené regulárne výrazy.

Regulárne výrazy

 • (slide) Regulárny výraz je možné vo všeobecnosti zadefinovať ako špeciálny reťazec, ktorý opisuje vyhľadávací vzor.
 • (slide) Regulárne výrazy sú však na prvý pohľad značne komplikované, pretože používajú špeciálne znaky so špeciálnym významom.
 • Regulárne výrazy sú však úplne fantastické na rozpoznávanie a validáciu používateľského vstupu, ako napr. na validáciu formulárov a v nich kontrolu správnosti zadania jednotlivých polí (e-mailová adresa, dátum, IP adresa, URL adresa, občiansky preukaz, ŠPZ, ...)
 • Podporu pre regulárne výrazy viete nájsť aj inde, ako v programovacích jazykoch. Napr. bežná podpora regulárnych výrazov je v textových editoroch.
 • (slide) Rovnako sa viete stretnúť s rozličnými validátormi regulárnych výrazov - nástrojmi, ktoré vám pomôžu odladiť podobu a správnosť vášho regulárneho výrazu. Napr.:
 • (slide) Existujú dva typy regulárnych výrazov:
  • POSIX (Portable Operating System Interface) - UNIX kompatibilné, starší typ zápisu a v niektorých implementáciách dokonca pomalší (PHP)
  • PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) - typ z jazyka Perl, novší zápis
 • Aj napriek tomu, že poznáme dva typy zápisov regulárnych výrazov, ich význam a použitie zostávajú nezmenené. Rozdiel je hlavne syntaktický.

Základy regulárnych výrazov

 • (slide) Začneme teda základnmi používania a písania regulárnych výrazov. A hneď prvou vlastnosťou, ktorú treba povedať je, že pri písaní regulárnych výrazov závisí od veľkosti písmen.
  source pattern matches
  "Hello, world"
  "Hello"
  "Hello"
  "Hello, world"
  "HELLO"
 • (slide) Ďalšou základnou vlastnosťou je, že pri používaní regulárnych výrazov záleží na každom jednom znaku. A nezbúdajte na to, že aj medzera je znak.
  source pattern matches
  "Hello, world"
  "Hello, "
  "Hello, "
  "Hello, world"
  "Hello, "

Metaznaky

 • (slide) V regulárnych výrazoch existuje niekoľko špeciálnych znakov, resp. znakov so špeciálnym významom.
 • Prvým znakom je znak '^'. Tento znak reprezentuje neviditeľný znak označujúci začiatok riadku/vstupu/reťazca, ktorý sa spracováva.
  source pattern matches
  "Hello, world"
  "^Hello"
  "Hello"
  "  Hello, world"
  "^Hello"
  "Hello, world"
  "^world"
 • Ďalším metaznakom je znak '$'. Tento znak reprezentuje neviditeľný znak označujúci koniec riadku/vstupu/reťazca, ktorý sa spracuváva.
  source pattern matches
  "Hello, world"
  "Hello$"
  "Hello, world"
  "world$"
  "world"
  "Hello, world!"
  "world$"
 • Ďalším metaznakom je znak '.'. Tento znak zastupuje ľubovoľný jeden znak.
  source pattern matches
  "Hello, world"
  "."
  "H"
  ,
  "e"
  ,
  "l"
  ,
  "l"
  ,
  "o"
  ,
  ","
  ,
  " "
  ,
  "w"
  ,
  "o"
  ,
  "r"
  ,
  "l"
  ,
  "d"
  ,
  "Hello, world"
  "^."
  "H"
  "Hello, world!"
  "..$"
  "d!"
  "Hello, world!"
  ".l."
  "ell"
  ,
  "rld"

Escaping

 • Ako by vyzeral regulárny výraz, ak by sme chceli overiť, či reťazec, ktorý máme k dispozícii predstavuje emailovú adresu zo servera gmail.com?
  "@gmail.com$"
 • Problém tohto regulárneho výrazu je však v tom, že znak '.' je metaznakom a význam tohto metaznaku je, že na danej pozícii sa môže nachádzať akýkoľvek znak. A to je v tomto prípade zle, pretože aj reťazec:
  "janko.hrasko@gmailXcom"
  bude vyhovovať napísanému regulárnemu výrazu.
 • Ak teda chceme potlačiť význam daného metaznaku, napíšeme pred neho znak '\', čím bude jeho význam potlačený a bude považovaný za normálny znak. Tento mechanizmus sa volá escaping.
 • Správne zapísaný regulárny výraz na zistenie, či uvedená emailová adresa je adresou zo serveru gmail.com bude teda:
  "@gmail\.com$"

Triedy znakov

 • (slide) Zatiaľ dokážeme rozpoznať na jednej pozícii práve jeden znak. A to buď konkrétny znak alebo ľubovoľný znak. V praxi sa však stretnete častejšie so situáciami, kedy očakávate, že na konkrétnej pozícii sa môže nachádzať jeden znak z istej množiny znakov. Napr. ak by sme chceli rozpoznávať ŠPZ auta tak vieme, že prvé dva znaky môžu byť len písmená, ďalšie tri môžu byť len číslice a posledná dva znaky môžu byť opäť len písmená. Ako teda zabezpečiť to, aby sme vedeli na príslušnej pozícii rozpoznať len vybrané znaky?
 • (slide) Na toto máme v regulárnych výrazoch tzv. triedy znakov. Trieda znakov je vymedzená hranatými zátvorkami, v ktorých sa nachádza príslušná množina znakov. Trieda znakov však zastupuje vo vstupnom reťazci len jeden znak - ale jeden znak z množiny znakov vymenovaných v hranatých zátvorkách.
 • (slide) Ukážme si teda náš príklad s ŠPZ - potrebujeme vytvoriť dve triedy znakov:
  • jednu, ktorá bude zastupovať písmená (a použijeme ju 4x)
   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]
  • druhú, ktorá bude zastupovať číslice (a použijeme ju 3x)
   [0123456789]
 • (slide) Kompletný regulárny výraz pre rozpoznanie ŠPZ s využitím triedy znakov potom bude vyzerať nasledovne:
  [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ][ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ][0123456789][0123456789][0123456789][ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ][ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]
 • Ten zápis je strašný. Našťastie je možné použiť v triedach znakoch rozsahy. To znamená, že miesto toho, aby bolo potrebné vymenovať všetky znaky jeden po druhom, je možné napísať prvý znak, posledný a medzi ne použiť znak '-'. Tým dokážeme aj regulárny výraz na rozpoznanie ŠPZ napísať podstatne viac sexi (slide):
  [A-Z][A-Z][0-9][0-9][0-9][A-Z][A-Z]
 • Samozrejme je možné jednotlivé rozsahy kombinovať a aj vymenovávať znaky osobitne. Napr. ak by sme chceli, aby na niektorej pozícii bolo možné použiť buď malé písmená, veľké písmená, číslice alebo znak '_', trieda znakov by vyzerala takto (slide):
  [A-Za-z0-9_]
 • Občas sa ale stane, že je je kratšie vymenovať znaky, ktoré nechcem, aby boli použité ako tie, ktoré použité majú byť. Preto, ak sa v triede znakov bude ako prvý znak nachádzať znak '^', bude tento predstavovať negáciu znakov v skupine. Ak napríklad chceme rozpoznať všetky znaky okrem veľkých písmen, malých písmen, číslic a znaku '_', mohla by skupina vyzerať takto (slide):
  [^A-Za-z0-9_]

Character Repetition

 • Zatiaľ sme hovorili o tom, že vieme rozlíšiť práve jeden výskyt nejakého symbolu alebo množiny symbolov. V praxi však budeme potrebovať občas povedať, že niektorý znak alebo množina sa môže opakovať/vyskytovať viackrát. Pamätáte na príklad s ŠPZ? To je presne ono (slide).
 • Vieme však povedať, že niektorý znak alebo niektorá množina znakov sa má vyskytovať istý početkrát. A to vieme zabezpečiť použitím zložených zátvoriek niekoľkými spôsobmi (slide).:
  • {n} - daná postupnosť sa musí opakovať práve n-krát
  • {n,} - daná postupnosť sa musí opakovať min. n-krát a viac
  • {n,m} - daná postupnosť sa musí opakovať min. n-krát a max. m-krát
 • Príklady použitia:
  source pattern matches
  "Regular expressions"
  ".{5}"
  "Regul"
  ,
  "ar ex"
  ,
  "press"
  "Regular expressions"
  "[esr]{1, 3}"
  "e"
  ,
  "r"
  ,
  "e"
  ,
  "res"
  ,
  "s"
  ,
  "s"
  "Regular expressions"
  "[a-z]{3, }"
  "egular"
  ,
  "expressions"
 • Aplikovaním opakovania na príklade s ŠPZ dostaneme toto (slide):
  [A-Z]{2}[0-9]{3}[A-Z]{2}

Kvantifikátory v regulárnych výrazoch

 • Existujú však prípady opakovaní, ktoré sa vyskytujú najčastejšie. Pre tieto prípady boli vymyslené samostatné znaky, ktoré označujeme slovom quantifikátory (slide).
 • Máme tri kvantifikátory:
  • star '*' - hovorí o tom, že to, čo je pred ním, sa nemusí vyskytovať vôbec alebo ľubovoľný početkrát.
   source pattern matches
   "aabc abc bc"
   "a*b"
   "aab"
   ,
   "ab"
   ,
   "b"
 • plus '+' - hovorí o tom, že to, čo je pred ním, sa musí nachádzať minimálne raz (zhora však nie je ohraničený počet výskytov)
  source pattern matches
  "aabc abc bc"
  "a+b"
  "aab"
  ,
  "ab"
 • question mark '?' - hovorí o tom, že to, čo je pred ním, sa môže nachádzať max. raz alebo ani raz.
  source pattern matches
  "aabc abc bc"
  "a?b"
  "ab"
  ,
  "ab"
  ,
  "b"

Zoskupovanie vzorov

 • (slide) Reťazce, ktoré spracúvame v programoch od používateľov často nesú informáciu, ktorá je zložená, resp. štruktúrovaná, napr. dátum a čas. Často potom potrebujeme tieto údaje vyextrahovať zo vstupu. Máme síce na to funkcie priamo v knižnici strings.h, ale tie sú pozičné - je potrebné sa spoliehať na presnú pozíciu. Pomocou regulárnych výrazov však túto úlohu vieme vyriešiť tiež pomocou tzv. zoskupovania (grouping) (slide).
 • Ak teda chceme nejakú postupnosť znakov uzatvoriť do skupiny, uzavrieme ich do okrúhlych zátvoriek. Pre dátum a čas to teda môže vyzerať nasledovne (slide):
  (07).(04).(2016) (12):(00):(29)
 • Vo vnútri jednotlivých skupín už iba napíšeme potrebné regulárne výrazy na ich rozpoznanie.
 • V tomto vám už následne pomôže len knižnica daného jazyka, pomocou ktorej viete pristupovať k jednotlivým skupinám a vytiahnuť z nich údaje, ktoré sa v nich nachádzajú.

Matching Alternatives

 • Alternatívy sa vymenujú pričom sa od seba oddeľujú pomocou znaku '|'
 • Príklady použitia:
  source pattern matches
  "Monday Tuesday Friday"
  "(on|ues|rida)"
  "on"
  ,
  "ues"
  ,
  "rida"
  "Monday Tuesday Friday"
  "(Mon|Tues|Fri)day"
  "Monday"
  ,
  "Tuesday"
  ,
  "Friday"
  "Monday Tuesday Friday"
  "..(nd|esd|id)ay"
  "Monday"
  ,
  "Tuesday"
  ,
  "Friday"

Regulárne výrazy v jazyku C

 • Knižnice pre regulárne výrazy nie sú súčasťou ANSI verzie jazyka C.
 • V jazyku C sa v princípe viete stretnúť s dvoma knižnicami pre použitie regulárnych výrazov:
  • knižnica regex.h (POSIX)
  • knižnica pcre.h (PCRE)
  My sa budeme venovať ukážkam použitia knižnice regex.h.

Compilation of Regular Expression

 • Predtým, ako budete môcť regulárny výraz použiť, musíte ho preložiť. Nejedná sa o ozajstný preklad (compilation), ale o vytvorenie špeciálnej štruktúry údajov s cieľom čo najrýchlejšieho vykonania regulárneho výrazu.
 • Preložený regulárny výraz bude typu regex_t.
 • Na preloženie regulárneho výrazu sa používa funkcia regcomp(compiled, pattern, cflags), ktorá má tieto tri parametre:
  • compiled - adresa údajového typu regex_t, kde bude uložený preložený regulárny výraz,
  • pattern - reťazec reprezentujúci regulárny výraz, a
  • cflags - príznaky, pomocou ktorých je možné nastaviť ďalšie možnosti regulárneho výrazu (napr. ignorovať veľkosť písmen)
 • Funkcia vráti hodnotu typu int, ktorá ak je nenulová, regulárny výraz nemohol byť vytvorený (nebol preložený).
 • Príklad vytvorenia regulárneho výrazu na rozpoznanie dátumu v tvare
  MM.DD.YYYY
  zapíšeme v jazyku C nasledovne (regex1.c):
  #include <stdio.h>
  #include <regex.h>
  #include <stdlib.h>
  
  int main(){
    // regular expression compilation
    regex_t regex;
    if(regcomp(&regex, "^([0-9]{2}).([0-9]{2}).([0-9]{4})$", REG_ICASE | REG_EXTENDED) != 0){
      printf("Regular expression could not be compiled\n");
      exit(EXIT_FAILURE);
    }
  
    printf("Regular expression was compiled successfully\n");
  }

Matching

 • Akonáhle máme regulárny výraz preložený, môžeme ho použiť nad nejakým reťazcom a overiť, či daný reťazec danému regulárnemu výrazu vyhovuje.
 • Spustenie regulárneho výrazu nad reťazcom je možné pomocou volania funkcie regexec(compiled, string, nmatch, matchptr, eflags), ktorej význam parametrov je nasledovný:
  • compiled - preložený regulárny výraz,
  • string - reťazec, nad ktorým sa regulárny výraz spúšťa,
  • eflags - príznaky, pomocou ktorých je možné nastaviť ďalšie možnosti.
 • Parametre nmatch a matchptr sa používajú v prípade, ak chcete zistiť aj to, čo presne regulárny výraz rozpoznal. Ak vás to však nezaujíma, nastavte nmatch na hodnotu 0 a matchptr na NULL. (na ich použitie sa pozrieme za chvíľku)
 • Výsledný program na rozpoznanie dátumu pomocou regulárnych výrazov v jazyku C bude vyzerať nasledovne (regex2.c):
  #include <stdio.h>
  #include <regex.h>
  #include <stdlib.h>
  
  int main(){
    // regular expression compilation
    regex_t regex;
    if(regcomp(&regex, "^([0-9]{2}).([0-9]{2}).([0-9]{4})$", REG_ICASE | REG_EXTENDED) != 0){
      printf("Regular expression could not be compiled\n");
      exit(EXIT_FAILURE);
    }
  
    // read input string
    char buffer[100];
    scanf("%s", buffer);
  
    // match regular expression
    int result = regexec(&regex, buffer, 0, NULL, 0);
  
    if(result == REG_NOMATCH){
      printf("Wrong input - Not a date\n");
    }else{
      printf("Correct input\n");
    }
  }

Grouping

 • Výsledný kód v jazyku C, pomocou ktorého budeme vedieť rozpoznať dátum a k jeho zložkám pristupovať pomocou skupín, je nasledovný (regex3.c):
  #include <stdio.h>
  #include <regex.h>
  #include <stdlib.h>
  
  int main(){
    // read input
    char buffer[100];
    fgets(buffer, 100, stdin);
    buffer[strlen(buffer)-1] = '\0';
  
    regex_t regex;
    if(regcomp(&regex, "^([0-9]{2}).([0-9]{2}).([0-9]{4})$", REG_ICASE | REG_EXTENDED) != 0){
      printf("regular expression could not be compiled\n");
      exit(EXIT_FAILURE);
    }
  
    //int nmatch = 0;
    regmatch_t groups[4];
    int r = regexec(&regex, buffer, 4, groups, 0);
    //printf("input: '%s'\nreturn: %d\nnmatch: %d\n", buffer, r, nmatch);
    if(r == REG_NOMATCH){
      printf("no match\n");
    }else{
      printf("match\n");
  
      for(int i = 0; i < 4; i++){
        if(groups[i].rm_so == -1){
          break;
        }
  
        printf("group %d: %d - %d\n", i, groups[i].rm_so, groups[i].rm_eo);
      }
    }
  }

Additional Resources

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.