Week 7

jednosmerné spájané zoznamy, obojsmerné spájané zoznamy, stromy, binárne vyhľadávacie stromy

Intermezzo

Motivácia

Linked Lists

Doubly Linked List

Trees

Binárny vyhľadávací strom

Zoo

Reprezentácia uzla

struct node{
    char* data;
    struct node* yes;
    struct node* no;
};

Inicializovanie stromu

Funkcie na vytvorenie uzlov

Let’s play

Zhodnotenie riešenia

Additional Resources