Ciele

 1. Oboznámiť sa s organizáciou predmetu Technológie Java.
 2. Rozlíšiť druhy Java platformy - Standard Edition (Java SE), Enterprise Edition (Java EE), Micro Edition (Java ME).
 3. Naučiť sa vyhľadávať zdroje, oboznámiť sa so štruktúrou Java API a používať kurzový materiál na http://docs.oracle.com/.
 4. Zvládnuť nainštalovať Java SE SDK, preložiť a spustiť program v jazyku Java v príkazovom riadku.
 5. Rozlíšiť typy a význam certifikátov pre platformu Java.

Úvod

  Predmet Technológie Java je predmetom zameraným na výučbu programovania v jazyku Java na platforme Java Standard Edition.

Postup

 1. Oboznámte sa s organizáciou predmetu Technológie Java a podmienkami udelenia zápočtu. V prípade nejasnosti sa opýtajte cvičiaceho. Na každom cvičení (počnúc 4) musí byť študent schopný prezentovať aktuálny stav prác na štúdii Minesweeper. Bez aktuálnych zdrojových textov je jeho účasť na cvičení zbytočná. Hlavný dôraz je kladený na cvičeniach na samostatnú prácu a konzultáciu s cvičiacim.
 2. Oboznámte sa s portálom http://www.oracle.com/technetwork/java, troma edíciami technológie Java (SE, EE, ME), zistite spôsob inštalácie prostredia Java Standard Edition.
  Úloha: Aký je rozdiel medzi inštaláciou JDK, JRE a NetBeans?
 3. Preložte a spustite program HelloWorld, zdrojový kód HelloWorld.java.
  
  public class HelloWorld {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!");
   }
  }
  
  Program preložte v príkazovom riadku použitím prekladača javac. Argumentom pre prekladač je cesta k súboru s programom ( HelloWorld.java).
  Poznámka: Potreba rozlišovať veľké a malé písmená v ceste k súboru je závislá od platformy (MS Windows, Solaris, Linux, Mac OS).
  Obr.: : Preklad pomocou javac
  Úloha: Zistite aký súbor pribudol po preklade v adresári. Čo obsahuje daný súbor?
  Spustite program v prostredí JVM pomocou java. Argumentom pre JVM je názov triedy programu obsahujúcej metódu main.
  Poznámka: Vzhľadom na to, že Java rozlišuje veľké a malé písmená (podobne ako jazyk C, C++, C#), je nutné rozlišovať veľké a malé písmená pri zadaní mena triedy ( HelloWorld).
  Obr.: : Spustenie pomocou java
  Úloha: Čo sa stane ak zadáte v príkazovom riadkujava helloworld?
  Úloha: Skúste premenovať v HelloWorld.java metódu main na metódu start. Podarilo sa program skompilovať a spustiť?
  Poznámka: Môžete použiť textový editor Notepad (Windows), Notepad++ (Windows) resp. jEdit (Solaris).
 4. Oboznámte sa so štruktúrou inštalácie platformy Java - (Solaris: /export/home/student/jdk1.8.0, Windows: c:\Program Files\Java\jdk1.8.0).
 5. Oboznámte sa s Java tutoriálom http://docs.oracle.com/javase/tutorial. Slovenský preklad vzniká na http://java.mrazovci.eu/.
 6. Oboznámte sa s Java dokumentáciou http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api – základná orientácia v Java API.
 7. Oboznámte sa s Java Certification Path. Obsah predmetu Technológie Java je podobný (ale nie úplne totožný) požiadavkám a príprave na získanie certifikátu Oracle Certified Professional Java Programmer, pôvodne Sun Certified Java Programmer. Certifikácia OCPJP predpokladá aktívnu prax s technológiou Java v rozsahu minimálne 6 mesiacov. Viac informácií o certifikácií môžete získať na http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=140#13.
  Úloha: Zistite kde je možné absolvovať certifikáciu OCPJP. Je nutné pred získaním certifikátu OCPJP Certified Java Associate?
  Úloha: Koľko stojí certifikácia na OCPJP? Koľko stojí prípravný kurz na získanie certifikátu?

Zdroje

 1. The Java Tutorial http://docs.oracle.com/javase/tutorial
 2. J2SE reference documentation http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api

Doplňujúce zdroje

 1. Cay S. Horstmann, Gary Cornell: Core Java, Volume 1: Fundamentals, 9th Edition. Prentice Hall PTR, December 2012, 1008 pp. ISBN 0137081898.
 2. Cay S. Horstmann, Gary Cornell: Core Java, Volume 2: Advanced Features, 9th Edition. Prentice Hall PTR, March 2013, 1152 pp. ISBN 013708160X.
 3. Pavel Herout: Učebnice jazyka Java, 5. vyd. Kopp, 386 pp. ISBN: 978-80-7232-398-2.
comments powered by Disqus