Ciele

 1. Oboznámiť sa s prostredím NetBeans IDE https://netbeans.org.
 2. Naučiť sa vytvoriť projekt, triedu v prostredí NetBeans IDE.
 3. Oboznámiť sa s prostredím NetBeans IDE - dopĺňanie kódu, šablóny, komentovanie zdrojového kódu, ladenie programov.
 4. Naučiť sa implementovať a ladiť jednoduché programy v prostredí NetBeans IDE.
 5. Vytvoriť projekt na školskom GitLab serveri za účelom priebežného odovzdávania zadania.

Úvod

  V tomto cvičení sa budeme venovať práci v nástroji Netbeans IDE. Tiež si pripravíme základnú štruktúru projetktu na školskom GitLab serveri, kam budeme priebežne odovzdávať zadanie.

Postup

 1. Vytvorte nový projekt v prostredí NetBeans. Vykonajte výber v menu: „File > New Project”.
  Vyberte kategóriu „Java” a v nej typ projektu „Java Application”. Stlačte tlačidlo „Next”.
  Napíšte názov projektu („Project Name”), napríklad Cvicenie02. Pre projekt sa vytvorí v súborovom systéme adresár s takým istým menom ako je názov projektu. Vyberte umiestnenie projektu („Project Location”). V textovom poli pri zvolení „Create Main Class” je možné zároveň s projektom vytvoriť hlavnú triedu projektu s určením jej názvu. Takúto triedu zatiaľ nevytvárajte. Taktiež je možné nastaviť vytváraný projekt ako hlavný (ak je vytvorených v prostredí viac projektov, tak jeden z nich je možné určiť ako hlavný) a to zvolením možnosti „Set as Main Project”. Po vyplnení požadovaných údajov stlačte tlačidlo „Finish”.
  Poznámka: Súčasťou NetBeans IDE je aj pomoc (Help), ktorú je možné získať zvolením „Help > Help Contents” v hlavnom menu.
 2. V tomto kroku pridáte do vytvoreného projektu súbor. Vyberte v menu položku „File > New File”. Vyberte kategóriu „Java” a v nej typ súboru „Java Class”. Stlačte tlačidlo „Next”.
  Napíšte názov triedy (napríklad PrintSquare) do textového poľa „Class Name” a stlačte tlačidlo „Finish”.
  Poznámka: K dialógovému oknu pre vytvorenie triedy je sa možné dostať taktiež zo štruktúry záložiek vytvoreného projektu prostredníctvom kontextového menu nad záložkou „Projects”.
 3. Zoznámte sa s prostredím projektu.
  Úloha: Vytvorenú triedu PrintSquare upravte tak aby vypisovala Hello World!.
  Úloha: Triedu preložte (menu „Build”) a spustite (menu „Run”).
 4. Oboznámte sa s automatickým dopĺňaním kódu (Code Completion) použitím skratky „CTRL+SPACE”, resp. „CTRL+\”. Môžete si to vyskúšať pri nastavení kurzora na triedu System, resp. metódou println v tele metódy main vytvoreného programu.
 5. Oboznámte sa s refaktorizáciou programov v prostredí NetBeans. Refaktorizácia programov je proces zmeny štruktúry objektového programu bez zmeny jeho sémantiky. Medzi jednoduchú refaktorizáciu patrí napríklad premenovanie triedy (premennej, metódy). Použitie poloautomatickej refaktorizácie v prostredí NetBeans zjednodušuje dodatočné modifikácie zdrojového kódu.
  Úloha: Premenujte vytvorenú triedu pomocou refaktorizácie „Rename” na HelloWorld.
 6. Oboznámte sa s preddefinovanými šablónami a ich používaním prostredníctvom skratiek (Code Templates, Snippets) definovaných v nastaveniach prostredia NetBeans v menu „Tools > Options” voľba „Editor > Code Templates”.
  Úloha: Otestujte použitie skratky sout vo vytvorenom programe. Napíšte súvisle sout a stlačte tabulátor (závisí od nastavenia v prostredí).
  Úloha: Definujte vlastnú skratku ma pre vygenerovanie hlavnej metódy main programu v nasledujúcom tvare a otestujte ju.
  
  public static void main(String[] args) {
    ${cursor}
  }
  
 7. Pridajte do projektu súbor PrintTriangle.java. Tento súbor vložte do adresára src vytvoreného projektu. Tento program slúži na vykreslenie trojuholníka na štandardný výstup.
  Úloha: Nájdite chyby v programe podľa pokynov v zdrojovom kóde PrintTriangle.java.
 8. V prostredí Netbeans je možné zaznamenávať úlohy priamo v zdrojovom kóde. Zobraziť zoznam úloh je možné zobrazením okna „Task List” (v NetBeans 7.2 a vyššie „Action Items”) z menu „Window”.
  Odskúšajte si zaznamenávať úlohy v zdrojovom kóde, ktoré je potrebné realizovať. Miesto realizácie úlohy sa označí prostredníctvom komentára a kľúčového slova, napríklad:
  
  //TODO: Implement this method.
  public static void main(String[] args) {
  }
  
  Kľúčové slová sú definované v nastavení „Tools > Options” voľba „Miscellaneous > ToDo Tasks”.
 9. Oboznámte sa s postupmi pre komentovanie zdrojového kódu. Nastavte kurzor jeden riadok nad metódu main a začnite písať dokumentačný komentár ( /**). Po stlačení Enter prostredie vygeneruje automaticky kostru pre komentovanie zvolenej metódy.
  Úloha: Vygenerujte dokumentáciu zo zdrojového kódu projektu zvolením položky „Generate Javadoc” v kontextovom menu nad projektom, respektíve zvolením položky „Generate Javadoc for ...” v hlavnom menu „Build”.
 10. Pridajte do projektu program NumberToText.java.
  Úloha: Nájdite chyby a upravte program NumberToText.java slúžiaci na prevod čísel na slovnú reprezentáciu.
  Pre testovanie príkladu NumberToText.java nastavte túto triedu ako hlavnú a zadajte vstupný argument (testované vstupné číslo) v dialógu, ktorý získate výberom položky „Properties” v kontextovom menu nad projektom. V zobrazenom dialógovom okne vyberte voľbu „Run”, nastavte hlavnú triedu po stlačení tlačidla „Browse” pre položku „MainClass” a zadajte hodnotu vstupného argumentu v položke „Arguments” podľa pokynov uvedených v zdrojovom kóde.
 11. Vymažte projekt z disku a zrušte všetky vami vytvorené nastavenia v prostredí NetBeans!
 12. Zadanie bude odovzdávané priebežne prostredníctvom systému na správu verzií Git na školskom GitLab serveri https://git.cnl.sk/. Kódovanie všetkých odovzdávaných súborov musí byť UTF8 alebo ASCII. Pri názvoch vytváraných súborov a priečinkov záleží na veľkosti písmen!
  Úloha: Na školskom GitLab serveri vytvorte nový projekt s názvom tjava-2015 a vykonajte push suboru README (bez prípony) s nasledujúcim obsahom:
  
  STUDENT ID: S0123456789
  GROUP : cisloSkupiny
  
  kde S0123456789 nahraďte za svoje jedinečné identifikačné čislo a cisloSkupiny nahraďte číslom Vašej skupiny v rozvrhovej jednotke. Oba údaje nastavte podľa systému MAIS - ID nájtede v študentskom rozhraní systému MAIS vo svojom profile. Číslo skupiny nájdete na .
  Štruktúra Vášho projektu spolu s predpísaným súborom README bude v rámci cvičení nasledovná (štruktúru projektu Minesweeper zatiaľ nevytvárajte, stiahnete ho na nasledujúcom cvičení):
  
  .
  ├── Minesweeper
  │  ├── resources
  │  ├── src
  │  └── test
  ├── README
  └── .gitignore
  
  kde Minesweeper je hlavný adresár Vášho Java projektu.
  Poznámka: Návody na prácu s GitLab-om a na nastavenie SSH kľúčov pre jeho používanie nájdete na http://it4kt.cnl.sk/c/pvjc/#/gitlab a http://it4kt.cnl.sk/c/pvjc/#/2015%252Flabs.02
  Upozornenie: Je dôležité, aby vaše súbory zachovali uvedenú štruktúru. Ak sa niektorý zo súborov síce v repozitári nachádza, ale v inom priečinku, bude to považované za chybu a takýto projekt nebude považovaný za správny.
  Poznámka: V závislosti od toho, aké vývojové prostredie používate, sa vo vašom projekte môžu nachádzať aj priečinky vytvorené práve týmto prostredím (napr. projekt vytvorený v prostredí NetBeans bude obsahovať priečinok nbproject). Existencia týchto priečinkov v repozitári nebude považovaná pri hodnotení za chybu.

Zdroje

 1. Hlavná stránka NetBeans IDE https://netbeans.org
 2. Zdrojové kódy:
 3. Návody na prácu s GitLab-om, nastavenie SSH kľúčov: http://it4kt.cnl.sk/c/pvjc/#/gitlab a http://it4kt.cnl.sk/c/pvjc/#/2015%252Flabs.02.

Doplňujúce úlohy

  Úloha: Otestujte podporu pre ladenie vytvorenej aplikácie spustením aplikácie v móde „Debug” výberom položky „Debug Main Project” v menu „Run”.
  Vložte prerušenie vykonávania programu (breakpoint) na ľubovoľný príkaz v metóde main a sledujte zmeny premenných počas vykonávania aplikácie v okne „Local Variables” a hodnoty vami zvolených výrazov v okne „Watches” (výrazy pridáte prostredníctvom kontextového menu zobrazeného stlačením pravého tlačidla myši nad plochou okna „Watches”).
comments powered by Disqus