Ciele

 1. Naučiť sa vytvárať a používať vlastné balíky v jazyku Java.
 2. Naučiť sa používať refaktorizáciu Encapsulate Fields v prostredí NetBeans IDE.
 3. Vyskúšať si implementáciu objektových programov.

Úvod

  V modeli sú uvedené metódy, ktoré nie sú uvedené v zdrojových kódoch. Úlohou dnešného cvičenia bude upraviť zdrojové kódy tak aby zodpovedali modelu.
  Obr.: : Diagram tried aplikácie Minesweeper (na konci cvičenia 4)

Postup

 1. Pri implementácii použite refaktorizáciu Encapsulate Fields v prostredí NetBeans IDE. Pomocou tejto refaktorizácie je možné pre zvolenú premennú objektu vygenerovať set respektíve get metódu - zapúzdrenenie.
  Úloha: Pridajte metódu int getValue() do triedy Clue.
  Zvoľte členskú premennú value (nastavte kurzor na deklaráciu premennej value v triede Clue), stlačte pravé tlačidlo myši a z kontextového menu zvoľte „Refactor > Encapsulate Fields”. Uistite sa, že je zvolené „Create Getter” a pokračujte pomocou tlačidla „Next”.
  Úloha: Pridajte metódy int getRowCount(), int getColumnCount(), int getMineCount() a GameState getState() do triedy Field použitím refaktorizácie Encapsulate Fields.
  Úloha: Pridajte metódu Tile getTile(int row, int column) do triedy Field, ktorá vráti dlaždicu podľa zadaného riadku a stĺpca. Riadky a stĺpce sú číslované od 0.
  Úloha: Implementujte metódu void markTile(int row, int column) v triede Field. Metóda slúži na označenie/odznačenie dlaždice špecifikovanej riadkom a stĺpcom. V prípade, že je dlaždica neodkrytá (CLOSED) bude jej stav zmenený na označená (MARKED). Ak je dlaždica označená (MARKED) bude jej stav zmenený na neodkrytá (CLOSED). Riadky a stĺpce sú číslované od 0.
  Poznámka: Pri implementácii metódy void markTile(int row, int column) sa inšpirujte metódou void openTile(int row, int column).
 2. Ďalší krok pri implementácii hry Minesweeper je náhodné vygenerovanie obsahu herného poľa.
  Úloha: Implementujte metódu void generate() v triede Field tak, aby v hernom poli tiles náhodne rozložila míny (Mine) a doplnila pomocné polia (Clue), pričom počet mín, ktoré majú byť rozložené je daný premennou mineCount.
  Poznámka: Náhodné vygenerovanie hracieho poľa rozdeľte do dvoch fáz
  • náhodné uloženie mín do poľa - metóda void generateMines()
  • doplnenie pomocných polí na miesta, ktoré neobsahujú mínu - metóda void fillWithClues()
  Inšpirujte sa nasledujúcim fragmentom zdrojového kódu.
  
  private void generate() {
    generateMines();
    fillWithClues();
  }
  
  Poznámka: Pre náhodné generovanie čísel vytvorte objekt triedy java.util.Random (použite metódu objektu int nextInt(int n)).
  Poznámka: Na náhodne zvolené súradnice v hernom poli vložte dlaždicu typu Mine ak pole na daných súradniciach už neobsahuje mínu (tiles[row][column] == null). Postup opakujte pokiaľ nebude uložený požadovaný počet mín. Po realizácii tejto úlohy bude hracia plocha obsahovať iba dlaždice typu mína.
  Poznámka: Doplňte herné pole dlaždicami typu Clue (pomoc pri vyhľadávaní). Pre tento typ dlaždice je potrebné nastaviť hodnotu identifikujúcu počet dlaždíc s mínami v jej priamom susedstve.
  Poznámka: Prejdite v cykle celé hracie pole. Pre každú neobsadenú pozíciu (platí tiles[row][column] == null) zistite počet susedných mín pomocou už implementovanej metódy int countAdjacentMines(int row, int column).
 3. Okomentujte všetky doposiaľ vytvorené metódy.
 4. Vymažte projekt z disku a zrušte všetky vami vytvorené nastavenia v prostredí NetBeans!
comments powered by Disqus