Ciele

 1. Oboznámiť sa s významom a druhmi výnimiek v jazyku Java.
 2. Naučiť sa vytvárať a používať triedy výnimiek definované programátorom.
 3. Naučiť sa vytvárať unit testy pre aplikáciu pomocou NetBeans IDE.

Úvod

  Úlohou dnešného cvičenia je oboznámiť sa s významom výnimiek a vyskúšať si ich použitie. Tiež sa naučíme vytvárať unit testy pre naše aplikácie.

Postup

 1. Použite výnimky pri spracovaní vstupov.
  Úloha: Pridajte do projektu triedu WrongFormatException do balíka minesweeper.consoleui definujúcu výnimky označujúce zlý formát vstupu. Zdrojový kód danej triedy je WrongFormatException.java.
  Úloha: V triede ConsoleUI implementujte súkromnú metódu void handleInput(String input) throws WrongFormatException , ktorá zabezpečí spracovanie vstupného reťazca. Presuňte do tejto metódy existujúce spracovanie vstupného reťazca z metódy void processInput(). V prípade zle zadaného formátu táto metóda vyhodí výnimku WrongFormatException.
  Úloha: Do metódy void processInput() vložte volanie metódy void handleInput(String input) throws WrongFormatException. Použitie príkaz try { ... } catch (WrongFormatException ex) {...} na odchytenie výnimky a jej spracovanie (vypísanie ex.getMessage()).
 2. Aktuálny model tried aplikácie je nasledujúcom obrázku.
  Obr.: : Diagram tried aplikácie Minesweeper (na konci cvičenia 7)
 3. V hre Minesweeper je zvyčajne vypísaný počet neoznačených mín, ktorý je definovaný ako počet všetkých mín v hracom poli mínus počet značiek na označenie míny. Nasledujúcim krokom je preto dodanie tejto podpory do hry.
  Úloha: Doplňte funkčnosť do metódy update() v triede ConsoleUI , ktorá zabezpečí výpis s uvedením počtu neoznačených mín. Pre získanie počtu neoznačených mín implementujte verejnú metódu int getRemainingMineCount() v triede Field.
  Poznámka: V implementovanej metóde int getRemainingMineCount() použite metódu int getNumberOf(Tile.State state) triedy Field realizovanú v cvičení 5, ktorá vráti počet dlaždíc v požadovanom stave.
 4. Pri realizácii programových systémov vzniká požiadavka testovania funkčných častí ako aj testovania integrácie týchto častí. Pre testovanie programov v prostredí NetBeans je možné použiť nástroj s podporou automatického generovania JUnit testov a ich spúšťania. Cieľom je vytvoriť testy pre testovanie generovania hracieho poľa a overenie implementácie zmien stavov hracieho poľa. Použitie nástroja pre automatické generovanie prototypu testu pre členské metódy vybranej triedy v prostredí NetBeans IDE a ich spustenie je nasledovné.
  • Prostredníctvom kontextového menu nad názvom súboru Field.java v záložke „Projects” zvoľte „Tools > Create JUnit Tests”.
  • V dialógu „Select JUnit Version” zvoľte „JUnit 4.x”.
  • Zobrazí sa nasledujúce okno s možnosťou výberu metód na základe ich úrovne viditeľnosti, voliteľného vygenerovania kódu s možnosťou vygenerovania dokumentačných komentárov.
  • Na základe vami zvolených možností sa vygeneruje testovací súbor s množinou testovacích metód. V prípade, že chcete testovať komplexnejšiu časť ako len jednu metódu triedy Field, jednoducho zmažete nevyhovujúce vygenerované testovacie metódy, resp. upravte názvy testovacích metód. Vytvorený testovací súbor bude umiestnený v časti „Test Packages” viditeľný v záložke „Projects” pre projekt Minesweeper.
  • Pre spustenie testu sú možné nasledujúce postupy:
   • V kontextovom menu nad záložkou projektu zvoliť možnosť „Test Project”.
   • V hlavnom menu zvoliť „Run > Test "Minesweeper"”.
  Úloha: Vygenerujte pre triedu Field testovací súbor FieldTest.
  Vo vytvorenej triede FieldTest definujte nasledujúce súkromné konštanty:
  • Počet riadkov hracieho poľa: static final int ROWS = 9;
  • Počet stĺpcov hracieho poľa: static final int COLUMNS = 9;
  • Počet mín v hracom poli: static final int MINES = 10;
 5. Skopírujte nižšie uvedenú implementáciu metódy void isSolved() do triedy FieldTest projektu Minesweeper.
  
  @Test
  public void isSolved() {
    Field field = new Field(ROWS, COLUMNS, MINES);
  
    assertEquals(GameState.PLAYING, field.getState());
  
    int open = 0;
    for(int row = 0; row < field.getRowCount(); row++) {
      for(int column = 0; column < field.getColumnCount(); column++) {
        if(field.getTile(row, column) instanceof Clue) {
          field.openTile(row, column);
          open++;
        }
        if(field.getRowCount() * field.getColumnCount() - open == field.getMineCount()) {
          assertEquals(GameState.SOLVED, field.getState());
        } else {
          assertNotSame(GameState.FAILED, field.getState());
        }
      }
    }
  
    assertEquals(GameState.SOLVED, field.getState());
  }
  
  Poznámka: Uistite sa, že v časti importovania zdrojov je uvedený statický import import static org.junit.Assert.*; ako aj import pre anotáciu @Test uvedený nasledovne import org.junit.Test;.
  Poznámka: Nezabudnite, že každej testovacej metóde musí predchádzať anotácia @Test.
  Poznámka: V pripade, že ste predtým nezvolili JUnit 4.x je možné ho pridať aj dodatočne pre projekt. Zvoľte nad projektom v záložke „Projects” v kontextovom menu voľbu „Properties”.
  Táto metóda testuje implementáciu rozhodnutia či je hra úspešne vyriešená. V prvom kroku je potrebné vytvoriť objekt field pre hracie pole typu Field, čím sa inicializuje aj počiatočný stav hry. Nad týmto hracím poľom testujeme nasledujúce požiadavky:
  • Po vytvorení hracieho poľa musí byť hracie pole v stave priebehu hry - GameState.PLAYING. Pre tento typ testu použijeme výraz assertEquals(GameState.PLAYING, field.getState()).
  • Po odkrytí dlaždice typu Clue je potrebné testovať stav úspešného ukončenia hry. Ak platí počet všetkých dlaždíc - počet odokrytých dlaždíc = počet mín potom musí byť hra v stave úspešného ukončenia. Pre test úspešného ukončenia hry použijeme výraz assertEquals(GameState.SOLVED, field.getState()).
  • Po odkrytí dlaždice typu Clue je potrebné testovať aby nenastal stav neúspešného ukončenia hry. Pre tento typ testu použijeme výraz assertNotSame(GameState.FAILED, field.getState()).
  • Po odkrytí všetkých dlaždíc typu Clue musí byť hra v stave úspešného ukončenia hry. Pre tento typ testu použijeme už vyššie uvedený výraz assertEquals(GameState.SOLVED, field.getState()).
  Úloha: Spustite test pre projekt Minesweeper.
 6. Ďalším z možných testov je testovanie správnosti vygenerovania hracieho poľa (trieda Field). Je potrebné otestovať nasledujúce požiadavky na vygenerované hracie pole:
  • Počet riadkov, stĺpcov a mín v hracom poli zodpovedá zadaným počtom assertEquals(ROWS, field.getRowCount()), assertEquals(COLUMNS, field.getColumnCount()), assertEquals(MINES, field.getMineCount()).
  • Každá položka hracieho poľa musí byť reprezentovaná dlaždicou a nesmie byť rovná hodnote null. Pre každú položku hracieho poľa je teda potrebné testovať výraz assertNotNull(field.getTile(row, column)), kde premenná field je objektom hracieho poľa typu Field.
  • Počet vygenerovaných dlaždíc typu Mine musí byť zhodný s požadovaným počtom mín. Pre test je potrebné získať počet dlaždíc typu Mine v hracom poli (napríklad do premennej mineCount) a aplikovať test assertEquals(MINES, mineCount).
  • Počet vygenerovaných dlaždíc typu Clue musí byť zhodný s počtom všetkých dlaždíc - počet mín. Pre test je potrebné získať počet dlaždíc typu Clue v hracom poli (napríklad do premennej clueCount ) a aplikovať test assertEquals(ROWS * COLUMNS - MINES, clueCount).
  Úloha: Pridajte verejnú metódu void generate() do testovacej triedy FieldTest. Implementujte ju podľa požiadaviek uvedených v tomto bode. Overte týmto testom správnosť vygenerovania hracieho poľa.
 7. Vymažte projekt z disku a zrušte všetky vami vytvorené nastavenia v prostredí NetBeans!

Zdroje

 1. Zdrojové kódy:
comments powered by Disqus