Ciele

 1. Oboznámiť sa s významom a druhmi kolekcií v jazyku Java.
 2. Naučiť sa používať implementáciu ArrayList rozhrania List.
 3. Naučiť sa používať všeobecné algoritmy pre prácu s kolekciami v triede Collections.
 4. Pochopiť sekvenčný prístup k elementom kolekcie prostredníctvom objektu Iterator.
 5. Implementovať meranie trvania hry.

Úvod

  Ďalší krok pri implementácii hry Minesweeper je pridanie podpory pre meranie trvania hry. Popri tom sa naučíme používať kolekcie a ukážeme si ako implementovať návhový vzor Singleton.

Postup

 1. Úloha: Pridajte do triedy Minesweeper súkromnú členskú premennú long startMillis. Táto premenná bude slúžiť na uloženie času začiatku hrania hry. Nastavte danú premennú na začiatku hrania hry použitím metódy System.currentTimeMillis().
  Úloha: Pridajte do triedy Minesweeper verejnú metódu int getPlayingSeconds(), ktorej návratovou hodnotou je počet sekúnd hrania hry.
  Poznámka: Na určenie počtu sekúnd hrania hry použite aktuálny čas (System.currentTimeMillis()) a hodnotu premennej predstavujúcu čas začatia hrania hrystartMillis. Nezabudnite na to, že dané hodnoty sú v milisekundách.
 2. Rozšírte aplikáciu o možnosť ukladania času najlepších hráčov. Postupujte v súlade s uvedeným modelom.
  Obr.: : Diagram tried aplikácie Minesweeper (cvičenie 8)
  Úloha: Pridajte do projektu do balíka minesweeper zdrojový text BestTimes.java.
  Úloha: Oboznámte sa s obsahom daného zdrojového textu. Daný zdrojový text obsahuje triedu BestTimes a statickú vnorenú triedu PlayerTime. Trieda BestTimes definuje manipuláciu s hráčmi a ich dosiahnutými časmi v hre. Trieda PlayerTime definuje objekty slúžiace na uloženie údajov o hráčovi (meno) a jeho čase.
  Úloha: V triede PlayerTime implementujte verejné metódy String getName() a int getTime().
  Poznámka: Použite refaktorizáciu Encapsulate Fields prezentovanú na 4. cvičení.
  Úloha: Implementujte verejnú metódu String toString() v triede PlayerTime, ktorá vráti textovú reprezentáciu času hráča (meno a čas).
  Úloha: V triede PlayerTime implementujte rozhranie Comparable pridaním konštrukcie implements Comparable<PlayerTime> a implementujte metódu int compareTo(PlayerTime o). Objekty triedy PlayerTime majú byť usporiadané podľa času hrania (time).
  Poznámka: Rozhranie Comparable je definované v balíku java.lang a slúži na definovanie usporiadania objektov. Preštudujte dokumentáciu k danému rozhraniu. Vďaka implementácii rozhrania bude definované usporiadanie časov hráčov.
  Úloha: Implementujte verejnú metódu public void addPlayerTime(String name, int time) v triede BestTimes , ktorá umožní pridanie mena hráča a času do zoznamu.
  Poznámka: Zabezpečte aby objekty boli usporiadané v zozname. Použite statickú metódu sort(List l) triedy Collections.
  Úloha: Implementujte verejnú metódu String toString() v triede BestTimes, ktorá vráti textovú reprezentáciu časov dosiahnutých hráčmi vrátane ich mien a poradia.
  Poznámka: Pre vytváranie reťazca použite objekt triedy Formatter.
  
  Formatter f = new Formatter();
  //Do the formatting, see docs ...
  return f.toString();
  
 3. Ďalším krokom je rozšírenie triedy Minesweeper o používanie práve definovanej podpory pre uloženie časov hráčov.
  Úloha: Pridajte do triedy Minesweeper súkromnú členskú premennú BestTimes bestTimes. Inicializujte túto premennú inštanciou triedy BestTimes.
  Úloha: V triede Minesweeper implementujte verejnú metódu BestTimes getBestTimes().
  Poznámka: Použite refaktorizáciu Encapsulate Field s prezentovanú na 4. cvičení.
 4. Upravte implementáciu triedy Minesweeper aby zodpovedala návrhovému vzoru Singleton.
  Úloha: Pridajte do triedy Minesweeper súkromnú statickú premennú Minesweeper instance. Inicializujte túto premennú na prvom riadku konštruktora nasledovne: instance = this.
  Úloha: V triede Minesweeper implementujte verejnú statickú metódu Minesweeper getInstance(), ktorej návratová hodnota je jediná inštancia triedy Minesweeper.
 5. Vymažte projekt z disku a zrušte všetky vami vytvorené nastavenia v prostredí NetBeans!

Zdroje

 1. Zdrojové kódy:

Doplňujúce úlohy

  Úloha: Doplňte do triedy ConsoleUI do metódu void update() výpis času hrania hry.
  Úloha: Doplňte do triedy BestTimes metódu void reset() slúžiacu na zrušenie záznamov o hráčoch a ich časoch.
comments powered by Disqus