Ciele

 1. Oboznámiť sa s tvorbou aplikácií komunikujúcich s databázovým systémom.
 2. Oboznámiť sa so základmi jazyka SQL.
 3. Implementovať funkčnosť pre prácu so zoznamom najlepších výsledkov uložených v databáze.

Úvod

  Hlavným cieľom dnešného cvičenia je rozšírenie projektu o prácu s databázovým systémom. Pre naše potreby bol zvolený jednoduchý databázový systém Derby (Java DB), ktorý je implementovaný v jazyku Java. Napriek tomu nie je implementácia hry viazaná na tento systém a je možné použiť aj iný databázový systém (PostgreSQL, MySQL, HSQL a podobne).

Postup

 1. Pre realizáciu cieľov dnešného cvičenia bude potrebné rozšíriť implementovaný systém podľa nasledujúceho modelu.
  Obr.: : Diagram tried aplikácie Minesweeper (na konci cvičenia 12)
  Úloha: Pridajte súbor DatabaseSetting.java do projektu hry Minesweeper. Uvedená trieda má definované konštanty obsahujúce konfiguračné údaje pre vytvorenie spojenia na databázový systém Derby ako aj údaje potrebné pre prácu s databázou (SQL príkazy).
 2. V tomto kroku je potrebné rozšíriť triedu BestTimes tak, aby ukladala najlepšie skóre do databázy v prípade úspešného ukončenia hry a získavala toto skóre z databázy v prípade požiadavky na jeho zobrazenie.
  Úloha: V triede BestTimes definujte súkromnú metódu void insertToDB(PlayerTime playerTime), ktorá uloží objekt triedy PlayerTime do databázy.
  Realizácia tejto metódy bude pozostávať z nasledujúcich krokov:
  • Vytvorenie spojenia na databázový server so získaním objektu typu Connection. Trieda ovládača pre pripojenie na databázový server je určená hodnotou konštanty DatabaseSetting.DRIVER_CLASS. URL pre pripojenie na databázu je uvedené v hodnote konštanty DatabaseSetting.URL, meno a heslo v konštantách DatabaseSetting.USER a DatabaseSetting.PASSWORD.
   
   Class.forName(DatabaseSetting.DRIVER_CLASS);
   Connection connection = DriverManager.getConnection(DatabaseSetting.URL,
                   DatabaseSetting.USER, DatabaseSetting.PASSWORD);
   
  • Vytvorenie databázovej tabuľky player_time v prípade, že ešte takáto tabuľka nie je vytvorená. Ak použijeme SQL príkaz CREATE TABLE nad tabuľkou, ktorá už existuje, vznikne výnimka. Za tohto predpokladu môže byť implementácia nasledovná:
   
   Statement stm = connection.createStatement();
   try {
     stm.executeUpdate(DatabaseSetting.QUERY_CREATE_BEST_TIMES);
   } catch (Exception e) {
     //do not propagate exception, table may already exist
   }
   stm.close();
   
   Pre vytvorenie tabuľky je použitý nasledujúci príkaz jazyka SQL (Trieda DatabaseSetting, konštanta QUERY_CREATE_BEST_TIMES).
   
   CREATE TABLE player_time (name VARCHAR(128) NOT NULL, best_time INT NOT NULL)
   
  • Zápis mena hráča a jeho času do databázy. Pre realizáciu tejto úlohy je možné použiť objekt typu PreparedStatement nasledovne:
   
   PreparedStatement pstm = connection.prepareStatement(DatabaseSetting.QUERY_ADD_BEST_TIME);
   pstm.setString(1, playerTime.getName());
   pstm.setInt(2, playerTime.getTime());
   pstm.execute();
   pstm.close();
   
   SQL príkaz pre uloženie mena a času hráča do tabuľky je nasledovný (trieda DatabaseSetting, konštanta QUERY_ADD_BEST_TIME):
   
   INSERT INTO player_time (name, best_time) VALUES (?, ?)
   
  • Uzatvorenie spojenia na databázu connection.close().
  • Ošetrenie vzniku výnimky v prípade práce s databázovým serverom. Pri vzniku výnimky nech je na konzolu vypísaný text obsahujúci aj opis chyby poskytnutý ovládačom databázového systému. Text bude v tvare (premenná e je objektom výnimky):
   
   "Exception occured during saving high score to database: " + e.getMessage()
   
  Úloha: V triede BestTimes definujte súkromnú metódu void selectFromDB(), ktorá zabezpečí vytvorenie objektov typu PlayerTime s údajmi získanými z databázy a ich uloženie do zoznamu v členskej premennej playerTimes.
  Realizácia metódy bude pozostávať z nasledujúcich krokov:
  • Získanie objektu typu Connection , ktorý reprezentuje spojenie na databázový server.
   
   Class.forName(DatabaseSetting.DRIVER_CLASS);
   Connection connection = DriverManager.getConnection(DatabaseSetting.URL,
   DatabaseSetting.USER, DatabaseSetting.PASSWORD);
   
  • Vykonanie SQL príkazu SELECT nad databázovým serverom. Výsledkom je objekt typu ResultSet umožňujúci prechod v zozname získaných záznamov z databázy. Realizácia bude nasledujúca:
   
   Statement stm = connection.createStatement();
   ResultSet rs = stm.executeQuery(DatabaseSetting.QUERY_SELECT_BEST_TIMES);
   
   SQL príkaz pre získanie mien a časov hráčov je nasledovný (trieda DatabaseSetting, konštanta QUERY_SELECT_BEST_TIMES):
   
   SELECT name, best_time FROM player_time
   
  • Vymazanie zoznamu objektov z členskej premennej playerTimes použitím metódy clear(), aby sme mohli aktualizovať tento zoznam aktuálnymi údajmi.
  • Spracovanie získaných záznamov z databázového servera. Pre každý získaný záznam z databázy bude vytvorený objekt typu PlayerTime s nastavením príslušných údajov. Tento objekt bude pridaný do vytváraného zoznamu playerTimes.
   
   while(rs.next()) {
     PlayerTime pt = new PlayerTime(rs.getString(1), rs.getInt(2));
     playerTimes.add(pt);
   }
   stm.close();
   
  • Uzatvorenie spojenia na databázu connection.close().
  • Ošetrenie vzniku výnimky v prípade práce s databázovým serverom. Pri vzniku výnimky nech je na konzolu vypísaný text obsahujúci aj opis chyby poskytnutý ovládačom databázového servera. Text bude v tvare (premenná e je objektom výnimky):
   
   "Exception occured during loading high score from database: " + e.getMessage()
   
  • Zotrieďte údaje získané z databázy aby zodpovedali poradiu hráčov. Použite statickú metódu sort(List list) triedy java.util.Collections.
  Úloha: Upravte metódu void addPlayerTime(String name, int time) tak, aby bol vytvorený objekt typu PlayerTime uložený do databázy použitím metódy void insertToDB(PlayerTime playerTime).
  Úloha: Upravte metódu String toString() tak, aby sa aktualizoval zoznam časov hráčov PlayerTime v členskej premennej playerTimes podľa stavu v databáze použitím metódy void selectFromDB().
 3. Posledným krokom pre overenie realizovaných úloh je konfigurácia databázového servera Derby a nastavenie a vytvorenie databázy. Databázový systém Derby je súčasťou inštalácie JDK 6.
  Úloha: Nakonfigurujte databázový systém Derby v prostredí Netbeans.
  Zvoľte v menu „Window > Services”. V strome služieb zvoľte uzol „Java DB”. Otvorte kontextové menu a skontrolujte nastavenie pre DB (položka „Properties”). Nastavte adresár inštalácie Derby a adresár kde budú ukladané databázové súbory.
  Úloha: Vytvorte databázu pre hru Minesweeper.
  Vytvorte databázu zvolením položky „Create Database” v kontextovom menu. Napíšte názov databázy, meno používateľa, heslo používateľa.
  Poznámka: Názov databázy, meno a heslo používateľa musí zodpovedať hodnotám uvedeným v triede DatabaseSetting.
  Úloha: Spustite databázový systém.
  Zvoľte v kontextovom menu „Start Server” ak sa tak už nestalo.
  Úloha: Pridajte do classpath ovládač pre prístup k databáze.
  Zvoľte v kontextovom menu nad projektom v záložke „Projects” položku „Properties” a v dialógu „Libraries > Run” pridajte jar súbor s ovládačom derbyclient.jar, ktorý sa nachádza v inštalácii databázového servera Derby.
  Úloha: Spustite hru Minesweeper a otestujte implementovanú funkčnosť.

Zdroje

 1. Zdrojové kódy:

Doplňujúce úlohy

  Úloha: Rozšírte ukladanie časov hráčov o úroveň, v ktorej bol výsledok dosiahnutý (BEGINNER, INTERMEDIATE, EXPERT). Modifikujte triedu BestTimes ako aj databázovú tabuľku player_time.
comments powered by Disqus